การดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว และผู้ป่วยเรื้อรัง โดยใช้แนวคิดการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ผู้ดูแลศูนย์

1. ชื่อ ดร.เยาวลักษณ์  มีบุญมาก ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
E-mail:  yaowaluck_m@hotmail.com เบอร์โทร 085-1930076

    ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
 • ปริญญาโท  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาเอก PhD (Nursing) Murdcch University,Australia

    ความเชี่ยวชาญ

 • การพยาบาลด้านสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
 • การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

2. ชื่อ นางสาวจิริยา  อินทนา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
E-mail: jiriya@yahoo.com  เบอร์โทร 084-0333316

    ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตร การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง(2530)
 • ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (การพยาบาลผู้ใหญ่) (2538)

    ความเชี่ยวชาญ

 • การรักษาโรคเบื้องต้น   การประเมินภาวะสุขภาพ
 • การพยาบาลโรคเบาหวาน

3. ชื่อ นาง กาญจนา  เลิศถาวรธรรม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
E-mail: lkarnchana@yahoo.com เบอร์โทร 081-6494802

    ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ( พ.ศ 2530)
 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( พ.ศ 2542)

ความเชี่ยวชาญ

 • สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
 • การให้การปรึกษา
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: