การดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว และผู้ป่วยเรื้อรัง โดยใช้แนวคิดการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ยินดีต้อนรับ


           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดราชบุรี ที่ผลิตบุคลากรด้านการพยาบาลตอบสนองความต้องการของชุมชน มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของบุคคลทุกกลุ่มทุกวัย และการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่เป็นที่ยอมรับจากภายนอก ได้รับเชิญบรรยายและมีผลงานการเขียนบทความวิชาการและงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง งานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการของวิทยาลัยฯเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของชุมชน จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เรื่องการดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสร้างองค์ความรู้เรื่องการดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว โดยใช้แนวคิดการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ภายใต้โครงการนี้มีกิจกรรมหลายกิจกรรม อาทิ การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว การสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อประชุมหาแนวทางการพัฒนาการดูแลคนพิการในชุมชนที่เกิดโดยความร่วมมือระหว่างอาจารย์ของวิทยาลัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลคนพิการในชุมชน

ผลงานที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2553-2554 วิทยาลัย มีงานวิจัย คนพิการ 7 เรื่อง ประชุมให้บริการวิชาการ 1 ครั้ง ประชุมคืนข้อมูลวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดในพื้นที่ 6 ครั้ง และหนังสือความรู้ที่เกิดจากการการวิจัย 2 เล่ม โดยได้รับงบประมาณจากจังหวัดราชบุรี จากการศึกษาวิจัยดังกล่าววิทยาลัยมีองค์ความรู้ที่เฉพาะเจาะจงว่าปัจจัยความสำเร็จในการดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย ลักษณะของบุคคล การดูแลโดยครอบครัว การมีส่วนร่วมของชุมชน และ สังคมไทย (ความเชื่อ วัฒนธรรม)

ปี พ.ศ. 2555 – 2556 วิทยาลัยพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคนพิการ ต่อยอดความรู้ที่เกิดจากการวิจัยในช่วงแรกคือ ประเด็นด้านบุคคล การดูแลโดยครอบครัว การมีส่วนร่วมของชุมชน และ สังคมไทย (ความเชื่อ วัฒนธรรม) อย่างน้อย 17 เรื่อง (กำลังศึกษา) เมื่อทำวิจัยเสร็จจะมีการถอดบทเรียนต่อไป นอกขากนี้วิทยาลัยได้ริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวโดยใช้แนวคิดการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากชุมชนตำบลพิกุลทอง อ. เมือง จ.ราชบุรี งานที่

งานที่คาดว่าวิทยาลัยกับชุมชนพิกุลทองจะร่วมกันพัฒนาอย่างบูรณาการต่อไป ได้แก่ การสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยผู้เกี่ยวข้องในชุมชนเห็นความสำคัญของการดูแลคนพิการในชุมชน ฝ่ายบริหารคือ อบต.ก็มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการอยู่แล้ว ภาคเอกชนคือบริษัทผลิตผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ก็พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาครั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายอื่นๆ ได้แก่ ปลัด อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. และผู้ทรงคุณวุฒิของท้องถิ่นก็มีความสนใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาครั้งนี้เช่นกัน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการที่ชุมชนที่อยากให้วิทยาลัยมีส่วนร่วม ได้แก่

 • การจัดทำคู่มือคนพิการ
 • การตั้งชมรมหรือกลุ่มคนพิการขึ้นเพื่อจะได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
 • การปรับภูมิทัศน์ของชุมชนที่จะเอื้อให้คนพิการดำเนินชีวิตได้โดยมีความสะดวกมากขึ้น
 • การจัดอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการในชุมชนและแสวงหานวตกรรมที่เหมาะสมนำมาใช้
 • การส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ
 • การฟื้นฟูสภาพโดยสหวิชาชีพ
 • การปรับสิ่งแวดล้อม/ที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ
 • การศึกษาปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของคนพิการ

นอกจากนี้วิทยาลัยสามารถจัดกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติม ดังนี้

 • ตอบปัญหาและให้คำปรึกษาแก่คนพิการและผู้ดูแล
 • เขียนจดหมายข่าวแจ้งข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องและทันสมัย
 • จัดคณะจิตอาสาไปช่วยร่วมเหลือคนพิการติดเตียงในชุมชน

วิทยาลัยขอขอบคุณชาวพิกุลทองและทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่เปิดโอกาสให้วิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่สำคัญครั้งนี้ วิทยาลัยจะพัฒนาและสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: